சமையல் பொருட்கள் அட்டவணை

Listed below are theVegetables/Ingredients/ terms used in Indian Recipes and their Indian names and pictures.
 
Vegetables
English Name Hindi Tamil Picture
Aubergine Bhaingon Kathirikkai Kathirikkai
 
Lentil,beans,spices and other terms
English Name Hindi Tamil Picture
Ajwain seeds Omam Omam
Aniseed Sounff Perunjeerakam / Sombu Sombu
Asafoetida Hing Perungaayam Perungaayam
Bay leaves Tez patha Kaintha vazhana ilai Kaintha vazhana ilai
Black pepper - Milagu Milagu
Black gram Urddal Ulundam paruppu Ulundam paruppu
Biriyani Leaf - Biriyani Ilai Biriyani Ilai
Butter milk Lassi Moru
Cashewnut Kaaju Munthiri paruppu munthiri paruppu
Cardamom Elaichi Elakkai Elakkai
Chicken Murgh Kozhi
Chickpeas Channa Konda kadala Konda kadala
Cinnamon Dalchini Pattai Pattai
Cloves Lavang Krambu Krambu
Coriander Dhaniya Kotha malli Kotha malli
Cowpeas - - cowpeas
Cumin Jeera Jeerakam Jeerakam
Curry leaves Kari patha Karu vaeppillai Karu vaeppillai
Deep frying pan Kadai Porikkum satti kadai
Evapourated milk Khoya Khoya Khoya
Fenugreek Methi Vendhayam Vendhayam
Fish Machli Meen
Flour Maida Maida maavu Maida maavu
Gram flour Besan Kadalai maavu Kadalai maavu
Green gram Mung dal Paasi paruppu/ Pachai payar Paasi paruppu
Jaggery gur Vellam Vellam
Black chickpeas Kala Channa Karuppu kondakadalai karuppu kondadakalai
Black cumin seeds Kala jeera Karunjeeragam Kala jeera
Mustard seeds Kadugu Kadugu
Nutmeg Jhaipal Jathikkai Jathikkai
Poppy seeds Khas khas Kusa kusa Kusa kusa
Red chilli Mirchi kanja milagai/vara milagai vara milagai
Red kidney beans Rajma Pavala mochai Pavala mochai
Red lentils Masoor dal Masoor paruppu Masoor paruppu
Rice paraboiled Usna chaval Pulungal arisi Pulungal arisi
Rice raw Arva chaval Pachai arisi Pachai arisi
Saffron Kesar Kunguma poovu Kunguma poovu
Semolina Suji Ravai
Sesame seeds/Gingelly til Ellu Ellu
Split bengal gram / Yellow lentils Toor dal/ arhar dal Thuvaram paruppu Thuvaram paruppu
Split black gram Split urd dal Udacha ulundam paruppu Udacha ulundam paruppu
Split chick peas Channa dalKadalai paruppu Kadalai paruppu
Split roasted chickpeas Roasted channa dalPottu kadalai Pottu kadalai
Tamarind Imli Puli Puli
Turmeric Haldi Manjal Manjal
Wholemeal flour Atta Kothumai maavu
Whole mung beans Mung beans Muzhu Passi paruppu Muzhu Passi paruppu
Yoghurt / Curd Dahi Thayir Thayir

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close